Ubytovací řád a podmínky pro ubytování

 

1.      Každý ubytovaný je povinen seznámit se s tímto řádem a dodržovat jej. V případě jeho hrubého nebo opakovaného porušování má správce právo ubytování ihned ukončit bez náhrady.

2.      V penzionu může být ubytován pouze host, který je k ubytování přihlášen po předložení platného občanského průkazu (cestovního pasu nebo jiného dokladu o totožnosti).

3.      Po přihlášení zaplatí host danou částku dle ceníku podle sjednané délky pobytu. Na tuto částku mu správce vystaví daňový doklad.

4.      Po zaplacení obdrží klíč od pokoje, čip od hlavního vchodu penzionu a brány na parkoviště.

5.      Parkování je možné na nehlídaném parkovišti před penzionem. Toto parkoviště je uzavíratelné bránou na elektrický pohon, která se otevírá čipem a zavírá se automaticky.

6.      Počet lůžek stanovuje počet osob, které mohou být ubytovány na jednom pokoji.

7.      V penzionu není dovoleno přechovávat zvířata.

8.      Případné návštěvy hlásit správci.

9.      Ubytovaný je v průběhu pobytu povinen dodržovat pořádek a čistotu v objektu i jeho okolí a zachovávat noční klid v době od 22°° - 6°° hodin.

10.  V pokojích a společných prostorách se nesmí přemísťovat nábytek ani další zařízení. Není dovoleno provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace. A z bezpečnostních důvodů nepoužívejte svíčky.  Při výpadku el.energie se rozsvítí nouzové osvětlení (na pokojích, koupelnách a společné chodbě) po obnovení dodávky el.energie nouzové osvětlení automaticky zhasne.

11.  Na pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou těch, které slouží k osobní hygieně, nabíjení telefonů a osobních počítačů.

12. Při každém odchodu z penzionu je host povinen uzavřít vodovodní uzávěry, zavřít okna, vypnout elektrospotřebiče, zhasnout světla a zamknout.

13.  Veškerý inventář a zařízení pokoje je hostům k dispozici. V případě jeho poškození, prosíme o nahlášení takovéto události správci.

14.  V celém objektu penzionu je zákaz kouření !!!

15.  Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal se správcem. Nebyla-li doba pobytu sjednána jinak, odejde host nejpozději do 10°° hodin posledního dne a v téže době pokoj uvolní. Pokud tak host neučiní, je správce oprávněn účtovat cenu pobytu i za následující den.

16.  Při ukončení pobytu je host povinen předat pokoj ve stejném stavu, v jakém jej převzal a odevzdat klíč a čip. V případě ztráty klíče, čipu uhradí host náklady související s výměnou klíčové vložky, cenu čipu.

17.  Za škody způsobené na zařízení a budově penzionu, nedodržením výše uvedených pokynů, vlastní nedbalostí, nebo úmyslem odpovídá host dle obecně závazných právních předpisů.

18.  Každý host je povinen seznámit se a řídit se poplachovými směrnicemi, případně další zveřejněnou dokumentací a příkazy k zajištění požární ochrany.

19. Všechny žádosti, připomínky a stížnosti týkající se ubytování předávejte správci.

20.  Tento ubytovací řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.

Důležitá telefonní čísla :

 

SPRÁVCE : 602 938 586

 

HASIČI : 150

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA : 155

POLICIE : 158

 

 

 

 

 

 

 

 

V Unhošti, 01.01.2024                                                    Lenka Hoffmannová - správce ubytovny